Licitații

ANUNT LICITATIE

Anunt licitatie vanzare terenuri domeniul privat com Nadrag jud Timis (1)

Anunt licitatie vanzare terenuri domeniul privat com Nadrag jud Timis

Anunt  licitatii  vanzare bunuri DOMENIUL PRIVAT

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Nădrag; CIF 2483246; Piaţa Centrală nr. 2, comuna Nădrag, judeţul Timiş; telefon 0256328304, fax 0256328304, email: nadrag@primarianadrag.ro;
 2. Informații generale privind obiectul procedurilor de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunurilor care urmează să fie vândute:

Terenuri care aparţin domeniului privat:

 1. teren intravilan cu suprafaţa de 1.160 mp. situtat la adresa Nădrag, Padeş, înscris în CF nr. 401765 Nădrag, nr. topografic/cadastral 401765.

 

 1. teren intravilan cu suprafaţa de 1.300 mp. situtat la adresa Nădrag, Padeş, înscris în CF nr. 401759 Nădrag, nr. topografic/cadastral 401759.

 

 1. teren extravilan, cu suprafaţa de 3.389 mp. situat în Nădrag, zona Lunca       înscris  în CF 401640 Nădrag nr. cadastral 401640.

 

Vânzările se fac conform art. 363 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local Nădrag nr. 19/28.02.2023,  Hotărârii Consiliului Local Nădrag nr. 20/28.02.2023 şi Hotărârii Consiliului Local Nădrag nr. 21/28.02.2023

 1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietele de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentațiile de atribuire pot fi obţinute de la Primăria Comunei Nădrag.

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: sediul Primăriei Comunei Nădrag, comuna Nădrag, Piaţa Centrală nr. 2, judeţul Timiş.

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratis prin email sau contracost cu achitarea sumei de 20 lei pe suport hârtie și/sau pe suport electronic, suma se achita cu numerar la caseria Primăriei Nădrag.

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.04.2023 ora 15.00

 1. Informații privind ofertele:

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 21/04/2023, ora 14.00.

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Nădrag, comuna Nădrag, Piaţa Centrală nr. 2, judeţul Timiş.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.

 1. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 24/04/2023, ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Nădrag.
 2. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Timiş, cu sediul în Timişoara, Piaţa Tepeş Vodă nr. 2, judeţul Timiş , tel. 0256221990, fax 0256221990, email: tr-timis-reg@just.ro, în termen de 5 zile de la primirea notificării privind rezultatul licitaţiei.
 3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 09/03/2023

 

3.Formulare achizitie dotari Camin Cutural Crivina

1. Invitatie de participare licitatie achizitie dotari Camin Cultural Crivina

2. Caiet de sarcini licitatie achizitie dotari Camin Cultural Crivina

anunt licitatie concesiune teren domeniu public comuna Nadrag

Anunţ licitaţie pentru concesiune bunuri DOMENIUL PUBLIC


1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Comuna
Nădrag, comuna Nădrag, Piaţa Centrală nr.2, judeţul Timiş, telefon 0256328304, fax
0256328304, e-mail: nadrag@primarianadrag.ro
2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: teren intravilan înscris în CF 401741 Nădrag,
nr. topografic 401741, cu suprafaţa de 1060 mp. aflat în proprietatea UAT Comuna
Nădrag, domeniul public, situate in Nadrag, str. Pades.
Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului
Local Nadrag nr. 38 din data de 27.07.2022.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la
sediul Primăriei Comunei Nădrag
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: sediul Primăriei
Comunei Nădrag, comuna Nădrag, Piaţa Centrală nr.2, judeţul Timiş.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: gratis prin e-mail ; contra
sumei de 20 lei pe suport de hârtie şi/sau pe suport magnetic, suma ce se poate achita
cu numerar la casieria Primăriei Comunei Nădrag.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.08.2022 , ora 16.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 06.09.2022, ora 16.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Nădrag, comuna Nădrag,
Piaţa Centrală nr.2, judeţul Timiş
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:
07.09.2022, ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Nădrag
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Timiş, cu sediul în Timişoara, Piaţa Ţepeş Vodă nr.2, judeţul Timiş, tel
0256/221.990, fax 0256/221.990, email: tr-timis-reg@just.ro, în termen de 5 zile de la
primirea notificării privind rezultatul licitaţiei.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
28.07.2022.

Anunt licitatie vanzare terenuri com Nadrag jud Timis

Anunt licitatii pentru vanzare bunuri DOMENIUL PRIVAT


1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana
de contact: Comuna Nădrag; CIF 2483246; Piaţa Centrală nr. 2, comuna Nădrag,
judeţul Timiş; telefon 0256328304, fax 0256328304, email:
nadrag@primarianadrag.ro;
2. Informații generale privind obiectul procedurilor de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunurilor care urmează să fie vândute:
Terenuri care aparţin domeniului privat:
a) teren intravilan cu suprafaţa de 1.241 mp. situtat la adresa Nădrag, str.
Lunca nr.25, jud.Timiş, înscris în CF nr. 401410 Nădrag, nr. topografic
4001410.
şi
b) teren intravilan cu suprafaţa de 1.451 mp, situtat în Nădrag, Ghioceilor,
judeţul Timiş, înscris în CF nr. 400104 Nădrag, nr. topografic 400104.
Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii
Consiliului Local Nădrag nr. 37/27.07.2022.
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: Documentația de atribuire poate fi
obţinută de la Primăria Comunei Nădrag.
3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul
vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: sediul
Primăriei Comunei Nădrag, comuna Nădrag, Piaţa Centrală nr. 2, judeţul Timiş.
3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratis prin
email sau contracost cu suma de 20 lei pe suport hârtie și/sau pe suport
electronic, suma se achita cu numerar la caseria unităţii.
3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.08.2022 ora 16.00
4. Informații privind ofertele:
4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 06/09/2022, ora 16.00.
4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Nădrag, comuna
Nădrag, Piaţa Centrală nr. 2, judeţul Timiş.
4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.
5. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor:
07/09/2022, ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Nădrag.
6. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Timiş, cu sediul în Timişoara, Piaţa Tepeş Vodă nr. 2, judeţul Timiş ,
tel. 0256221990, fax 0256221990, email: tr-timis-reg@just.ro, în termen de 5 zile
de la primirea notificării privind rezultatul licitaţiei.
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 28/07/2022

 

 

                                                                      Anunt  licitatie vanzare teren DOMENIUL PRIVAT

 

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Nădrag; CIF 2483246; Piaţa Centrală nr. 2, comuna Nădrag, judeţul Timiş; telefon 0256328304, fax 0256328304, email: nadrag@primarianadrag.ro;
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:

Terenuri care aparţin domeniului privat:

– teren intravilan cu suprafaţa de 1.451 mp, situtat în Nădrag, Ghioceilor, judeţul Timiş, înscris în CF nr. 400104 Nădrag, nr. topografic 400104.

Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local Nădrag nr. 39/30.06.2021.

 1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentația de atribuire poate fi obţinută de la Primăria Comunei Nădrag.

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: sediul Primăriei Comunei Nădrag, comuna Nădrag, Piaţa Centrală nr. 2, judeţul Timiş.

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratis prin email; contracost cu suma de 20 lei pe suport hârtie și/sau pe suport electronic, suma se achita cu numerar la caseria unităţii.

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:12.01.2022 ora 16.00

 1. Informații privind ofertele:

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 31/01/2022, ora 16.00.

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Nădrag, comuna Nădrag, Piaţa Centrală nr. 2, judeţul Timiş.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.

 1. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 01/02/2022, ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Nădrag.
 2. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ațe instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Timiş, cu sediul în Timişoara, Piaţa Tepeş Vodă nr. 2, judeţul Timiş , tel. 0256221990, fax 0256221990, email: tr-timis-reg@just.ro, în termen de 5 zile de la primirea notificării privind rezultatul licitaţiei.
 3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 07/12.2021

 

 

            „Primăria Comunei Nădrag, cu sediul în Nădrag, Piaţa Centrală nr.2, tel/fax 0256/328304;  e mail: nadrag@primarianadrag.ro, organizează în data de 27.04.2021  ora 12,00  licitaţie publică cu strigare şi adjudecare la cel mai mare preţ oferit, pentru închirierea suprafeţei de 30 ha pajişte, situată în golul alpin din Vârful Padeş, blocul fizic 661.

  Dosarele pentru înscrierea la licitație se depun până la data de 23.04.2021, ora 12,00 la Primăria Nădrag.                               .
Caietul de sarcini și relații suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei Nădrag.”

LICITATIE TEREN

LICITATIE

Anunt de participare la licitatie pentru vanzare bunuri DOMENIUL PRIVAT

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Nădrag; CIF 2483246; Piaţa Centrală nr. 2, comuna Nădrag, judeţul Timiş; telefon 0256328304, fax 0256328304, email: nadrag@primarianadrag.ro;
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:
  Terenuri care aparţin domeniului privat:
 • teren intravilan cu suprafaţa de 327 mp, situat în Nădrag, strada Ghioceilor, judeţul Timiş, înscris în CF nr. 400102 Nădrag, nr. topografic 400102;
  şi
 • teren intravilan cu suprafaţa de 1.451 mp, situtat în Nădrag, Ghioceilor, judeţul Timiş, înscris în CF nr. 400104 Nădrag, nr. topografic 400104.
  Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local Nădrag nr. 39/30.06.2021.
 1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentația de atribuire poate fi obţinută de la Primăria Comunei Nădrag.
  3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: sediul Primăriei Comunei Nădrag, comuna Nădrag, Piaţa Centrală nr. 2, judeţul Timiş. Serviciul secretariat
  3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratis prin email; contracost cu suma de 20 lei pe suport hârtie și/sau pe suport electronic, suma se achita cu numerar la caseria unităţii.
  3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:12.08.2021 ora 16.00
 2. Informații privind ofertele:
  4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 30/08/2021, ora 16.00.
  4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Nădrag, comuna Nădrag, Piaţa Centrală nr. 2, judeţul Timiş.
  4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.
 3. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 31/08/2021, ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Nădrag.
 4. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ațe instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Timiş, cu sediul în Timişoara, Piaţa Tepeş Vodă nr. 2, judeţul Timiş , tel. 0256221990, fax 0256221990, email: tr-timis-reg@just.ro, în termen de 5 zile de la primirea notificării privind rezultatul licitaţiei.
 5. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 13/07/2021

                                        Teren Domeniu Privat

 

Anunt  licitatie vanzare teren DOMENIUL PRIVAT

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Nădrag; CIF 2483246; Piaţa Centrală nr. 2, comuna Nădrag, judeţul Timiş; telefon 0256328304, fax 0256328304, email: nadrag@primarianadrag.ro;
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:
 1.  

           

„Primăria Comunei Nădrag, cu sediul în Nădrag, Piaţa Centrală nr.2, tel/fax 0256/328304;  e mail: nadrag@primarianadrag.ro, organizează în data de 27.04.2021  ora 12,00  licitaţie publică cu strigare şi adjudecare la cel mai mare preţ oferit, pentru închirierea suprafeţei de 30 ha pajişte, situată în golul alpin din Vârful Padeş, blocul fizic 661.

  Dosarele pentru înscrierea la licitație se depun până la data de 23.04.2021, ora 12,00 la Primăria Nădrag.                               .
Caietul de sarcini și relații suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei Nădrag.”

             

 

                                   

                                             LICITATIE TEREN

LICITATIE

Anunt de participare la licitatie pentru vanzare bunuri DOMENIUL PRIVAT

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Nădrag; CIF 2483246; Piaţa Centrală nr. 2, comuna Nădrag, judeţul Timiş; telefon 0256328304, fax 0256328304, email: nadrag@primarianadrag.ro;
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:
  Terenuri care aparţin domeniului privat:
 • teren intravilan cu suprafaţa de 327 mp, situat în Nădrag, strada Ghioceilor, judeţul Timiş, înscris în CF nr. 400102 Nădrag, nr. topografic 400102;
  şi
 • teren intravilan cu suprafaţa de 1.451 mp, situtat în Nădrag, Ghioceilor, judeţul Timiş, înscris în CF nr. 400104 Nădrag, nr. topografic 400104.
  Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local Nădrag nr. 39/30.06.2021.
 1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentația de atribuire poate fi obţinută de la Primăria Comunei Nădrag.
  3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: sediul Primăriei Comunei Nădrag, comuna Nădrag, Piaţa Centrală nr. 2, judeţul Timiş. Serviciul secretariat
  3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratis prin email; contracost cu suma de 20 lei pe suport hârtie și/sau pe suport electronic, suma se achita cu numerar la caseria unităţii.
  3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:12.08.2021 ora 16.00
 2. Informații privind ofertele:
  4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 30/08/2021, ora 16.00.
  4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Nădrag, comuna Nădrag, Piaţa Centrală nr. 2, judeţul Timiş.
  4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.
 3. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 31/08/2021, ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Nădrag.
 4. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ațe instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Timiş, cu sediul în Timişoara, Piaţa Tepeş Vodă nr. 2, judeţul Timiş , tel. 0256221990, fax 0256221990, email: tr-timis-reg@just.ro, în termen de 5 zile de la primirea notificării privind rezultatul licitaţiei.
 5. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 13/07/2021

 

            „Primăria Comunei Nădrag, cu sediul în Nădrag, Piaţa Centrală nr.2, tel/fax 0256/328304;  e mail: nadrag@primarianadrag.ro, organizează în data de 27.04.2021  ora 12,00  licitaţie publică cu strigare şi adjudecare la cel mai mare preţ oferit, pentru închirierea suprafeţei de 30 ha pajişte, situată în golul alpin din Vârful Padeş, blocul fizic 661.

  Dosarele pentru înscrierea la licitație se depun până la data de 23.04.2021, ora 12,00 la Primăria Nădrag.                               .
Caietul de sarcini și relații suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei Nădrag.”

LICITATIE TEREN

LICITATIE

Anunt de participare la licitatie pentru vanzare bunuri DOMENIUL PRIVAT

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Nădrag; CIF 2483246; Piaţa Centrală nr. 2, comuna Nădrag, judeţul Timiş; telefon 0256328304, fax 0256328304, email: nadrag@primarianadrag.ro;
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:
  Terenuri care aparţin domeniului privat:
 • teren intravilan cu suprafaţa de 327 mp, situat în Nădrag, strada Ghioceilor, judeţul Timiş, înscris în CF nr. 400102 Nădrag, nr. topografic 400102;
  şi
 • teren intravilan cu suprafaţa de 1.451 mp, situtat în Nădrag, Ghioceilor, judeţul Timiş, înscris în CF nr. 400104 Nădrag, nr. topografic 400104.
  Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local Nădrag nr. 39/30.06.2021.
 1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentația de atribuire poate fi obţinută de la Primăria Comunei Nădrag.
  3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: sediul Primăriei Comunei Nădrag, comuna Nădrag, Piaţa Centrală nr. 2, judeţul Timiş. Serviciul secretariat
  3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratis prin email; contracost cu suma de 20 lei pe suport hârtie și/sau pe suport electronic, suma se achita cu numerar la caseria unităţii.
  3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:12.08.2021 ora 16.00
 2. Informații privind ofertele:
  4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 30/08/2021, ora 16.00.
  4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Nădrag, comuna Nădrag, Piaţa Centrală nr. 2, judeţul Timiş.
  4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.
 3. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 31/08/2021, ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Nădrag.
 4. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ațe instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Timiş, cu sediul în Timişoara, Piaţa Tepeş Vodă nr. 2, judeţul Timiş , tel. 0256221990, fax 0256221990, email: tr-timis-reg@just.ro, în termen de 5 zile de la primirea notificării privind rezultatul licitaţiei.
 5. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 13/07/2021