COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL

Comisia economică, amenajarea teritoriului i urbanism, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului și turism

Comisia buget-finanțe, învățământ

presedintele comisiei: Ungur Vasile

Comisia pentru protecție socială, sănătate, familie, protecția copilului, muncă, cultură și culte, juridică și de disciplină