HOTĂRÂREA nr. 8
Postat de admin la 20 iunie 2013 09:30:57
HOTĂRÂREA nr. 8
din 01 iulie 2008

Privind interdictia stupăritului pastoral în intravilanul comunei Nădrag și pe o rază de 5 km de intravilanul comunei..
Consiliul Local al comunei Nădrag județul Timiș ;
Având în vedere necesitatea protejării populației comunei Nădrag și animalelor din comună, împotriva posibilelor incidente cauzate de amplasarea în apropierea locuințelor cetățenilor a stupilor, ca urmare a stupăritului pastoral;
Având în vedere Legea apiculturii nr. 89/1998 și HG nr.984 / 2005 privind stabilirea si sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor;
În temeiul prevederilor art. 36 al. 6 lit „a” pct. 3 și pct. 7din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administrația publică locală;
În temeiul art. 45 al.1 din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administrația publică locală;

Ştiri pe larg
H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se interzice practicarea stupăritului pastoral și amplasarea stupilor în intravilanul comunei Nădrag și pe o rază de 5 km de intravilanul comunei, locații denumite în continuare arie protejată..
Art. 2 Practicarea stupăritului pastoral în afara ariei protejate se poate face doar pe terenuri atribuite de către Primăria comunei Nădrag ca vetre de stupină temporare, în urma cererii scrise a apicultorilor, pe baza Autorizației eliberate de către Comisia de bază meliferă și stupărit pastoral.
Art. 3 Nerespectarea dispozițiilor art. 1 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 2500 lei și cu obligarea proprietarilor stupilor de a scoate stupii în afara razei protejate. Sumele astfel încasate constituie venit la bugetul Consiliului Local al comunei Nădrag
Art. 4 Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la art.3 se face de către agenții Postului de Poliție Nădrag.
Art. 5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru.
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituției Prefectului județ Timiș .
- Postului de Poliție Nădrag
- Afișare.

Președinte de ședință
Ungur Vasile
Contrasemnează secretar
Consilier juridic