Anunt licitatie vanzare teren

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de
  identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana
  de contact: Comuna Nădrag; CIF 2483246; Piaţa Centrală nr. 2, comuna Nădrag,
  judeţul Timiş; telefon 0256328304, fax 0256328304, email,
  nadrag@primarianadrag.ro.;
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special
  descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:
  Terenuri care aparţin domeniului privat:
 • teren intravilan cu suprafaţa de 500 mp, situat în Nădrag, strada Lunca nr. 22,
  judeţul Timiş, înscris în CF nr. 401407 Nădrag, nr. topografic 401407;
 • teren intravilan cu suprafaţa de 1.241 mp, situtat în Nădrag, strada Lunca nr.
  25, judeţul Timiş, înscris în CF nr. 401410 Nădrag, nr. topografic 401410.
  Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii
  Consiliului Local Nădrag nr. 33/14.04.2020.
 1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
  unui exemplar al documentației de atribuire: Documentația de atribuire poate fi
  obţinută de la Primăria Comunei Nădrag.
  3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul
  vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: sediul
  Primăriei Comunei Nădrag, comuna Nădrag, Piaţa Centrală nr. 2, judeţul Timiş.
  3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
  potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratis prin
  email; 20 lei pe suport hârtie și/sau pe suport magnetic, ce se achita cu numerar
  la caseria unităţii.
  3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.06.2020 ora 16.00
 2. Informații privind ofertele:
  4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 30/06/2020, ora 16.00.
  4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Nădrag, comuna
  Nădrag, Piaţa Centrală nr. 2, judeţul Timiş.
  4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.
 3. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor:
  01/07/2020, ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Nădrag.
 4. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ațe instanței
  competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
  Tribunalul Timiş, cu sediul în Timişoara, Piaţa Tepeş Vodă nr. 2, judeţul Timiş ,
  tel. 0256221990, fax 0256221990, email: tr-timis-reg@just.ro, în termen de 5 zile
  de la primirea notificării privind rezultatul licitaţiei.
 5. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
  publicării: 27/05/2020